1956ന് മുൻപ്
കൊച്ചിൻ മന്ത്രിസഭ
പേര് മുതൽ വരെ പ്രധാന മന്ത്രി
ശ്രീ. പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ 26/09/1948 0I/07/1949 ശ്രീ. ഇക്കണ്ട വാരിയർ
ട്രാവൻകൂർ മന്ത്രിസഭ
ശ്രീ. എ.ജെ.ജോണ്‍ 27/10/1948 01/07/1949 ശ്രീ. പരൂർ ടി കെ നാരായണ പിള്ള
തിരു-കൊച്ചി മന്ത്രിസഭ
പേര് മുതൽ വരെ പ്രീമിയർ/മുഖ്യമന്ത്രി
ശ്രീ. എ.ജെ.ജോണ്‍ 01/07/1949 01/03/1951 ശ്രീ. പരൂർ ടി കെ നാരായണ പിള്ള
ശ്രീ. എ.ജെ.ജോണ്‍ 05/03/1951 05/09/1951 ശ്രീ. സി.കേശവൻ
ശ്രീ. കെ.എം.കോര 06/09/1951 12/03/1962 ശ്രീ.സി.കേശവൻ
ശ്രീ. പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ 12/03/1952 24/09/1953 ശ്രീ. എ.ജെ.ജോണ്‍
ശ്രീ. പി.എസ്ന.ടരാജ പിള്ള 17/03/1954 14/02/1955 ശ്രീ. എ.താണു പിള്ള
1956ന് ശേഷം
കേരള മന്ത്രിസഭ
പേര് മുതൽ വരെ മുഖ്യമന്ത്രി
achuthamenon    ശ്രീ. സി.അച്ചുതമേനോൻ 05/04/1957 31/07/1959 ശ്രീ. ഇ.എം.എസ്.നമ്പൂതിരിപ്പാട്
rsankar    ആർ. ശങ്കർ 22/02/1960 26/09/1962 ശ്രീ. പട്ടം.എ.താണു പിള്ള
pkkunju    ശ്രീ. പി.കെ.കുഞ്ഞു 06/03/1967 13/05/1969 ശ്രീ. ഇ.എം.എസ്.നമ്പൂതിരിപ്പാട്
nkseshan    ശ്രീ. എൻ.കെ.ശേഷൻ 01/11/1969 02/04/1970 ശ്രീ. സി.അച്ചുതമേനോൻ
ktgeorge    ശ്രീ. കെ.ടി.ജോർജ് 25/09/1971 03/04/1972 ശ്രീ. സി.അച്ചുതമേനോൻ
drkgadiyodi    ഡോ. കെ.ജി.അടിയോളി 16/05/1972 25/12/1975 ശ്രീ. സി.അച്ചുതമേനോൻ
kmmani    ശ്രീ. കെ.എം.മാണി 26/12/1975 25/03/1977 ശ്രീ. സി.അച്ചുതമേനോൻ
mkhemachandran    ശ്രീ. എം.കെ.ഹേമചന്ദ്രൻ 11/04/1977 25/04/1977 ശ്രീ. കെ.കരുണാകരൻ
mkhemachandran    ശ്രീ. എം.കെ.ഹേമചന്ദ്രൻ 27/04/1977 27/10/1978 ശ്രീ. എ.കെ.ആന്റണി
svaradarajannair    ശ്രീ. എസ്.വരദരാജൻ നായർ 29/10/1978 07/10/1979 ശ്രീ. പി.കെ.വാസുദേവൻ‌ നായർ
nbhaskarannair    ശ്രീ. എൻ.ഭാസ്കരൻ നായർ 12/10/1979 01/12/1979 ശ്രീ. സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ്‌ കോയ
kmmani    ശ്രീ. കെ.എം.മാണി 25/01/1980 20/10/1981 ശ്രീ. ഇ.കെ.നായനാർ
kmmani    ശ്രീ. കെ.എം.മാണി 28/12/1981 17/03/1982 ശ്രീ. കെ.കരുണാകരൻ
thachadyprabhakaran    ശ്രീ. തച്ചടി പ്രഭാകരാൻ 05/06/1986 05/03/1987 ശ്രീ. കെ.കരുണാകരൻ
vviswanathamenon    ശ്രീ. വി.വിശ്വനാഥ മേനോൻ 02/04/1987 17/06/1991 ശ്രീ. ഇ.കെ.നായനാർ
oommenchandy    ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി 02/07/1991 22/06/1994 ശ്രീ. കെ.കരുണാകരൻ
cvpadmarajan    ശ്രീ. സി.വി.പദ്മരാജൻ   16/03/1995 ശ്രീ. കെ.കരുണാകരൻ
cvpadmarajan    ശ്രീ. സി.വി.പദ്മരാജൻ 22/03/1995 09/05/1996 ശ്രീ. എ.കെ.ആന്റണി
tsivadasamenon    ശ്രീ. ടി.ശിവദാസ മേനോൻ 20/05/1996 13/05/2001 ശ്രീ. ഇ.കെ.നായനാർ
ksankaranarayanan    ശ്രീ. കെ.ശങ്കര നാരായണൻ 26/05/2001 29/08/2004 ശ്രീ. എ.കെ.ആന്റണി
vakkompurushothaman    ശ്രീ.വക്കം.ബി.പുരുഷോത്തമൻ 05/09/2004 15/05/2006 ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
thomasisaac    ഡോ. ടി.എം.തോമസ്‌ ഐസക് 18/05/2006 15/05/2011 ശ്രീ. വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ
kmmani    ശ്രീ. കെ.എം.മാണി 18/05/2011 10/11/2015 ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
kmmani    ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി 11/11/2015 20/05/2016 ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
thomasisaacഡോ. ടി.എം.തോമസ്‌ ഐസക് 20/05/2016   ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ