ബഹു.കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മേലധികാരിയായി ധനകാര്യ വകുപ്പ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

നിലവിലുള്ള ഭരണ സാരഥിമാർ
ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ. ടി.എം.തോമസ്‌ ഐസക്
ബഹു.ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി.  |  വ്യക്തി വിവരണം  |  ആഫീസ്  |  വിലാസം
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി (ധനകാര്യം) ശ്രീ.മനോജ് ജോഷി. IAS.
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി (ധനകാര്യം).
  ഡോ.ഷർമിള മേരി ജോസഫ്. IAS.
സെക്രട്ടറി (വ്യയം).
  ശ്രീ.സഞ്ജീവ് കൗശിക്. IAS
സെക്രട്ടറി (വിഭവം).