ബഹു.കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മേലധികാരിയായി ധനകാര്യ വകുപ്പ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

നിലവിലുള്ള ഭരണ സാരഥിമാർ
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി (ധനകാര്യം) ശ്രീ.മനോജ് ജോഷി. IAS.
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി (ധനകാര്യം).
  ശ്രീ.സഞ്ജീവ് കൗശിക്. IAS
സെക്രട്ടറി (വ്യയം & വിഭവം).