ധനകാര്യ പരിശോധന
നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് ധനവിനിയോഗം നടത്തുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാറിൽ നിന്നും ഗ്രാന്റുകൾ വാങ്ങുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് പരിശോധനകൾ നടത്തിവരുന്നു. പൊതു ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടെത്തിയാൽ കൃത്യമായ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനും യുക്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അച്ചടക്ക നടപടികൾ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.