ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ്

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വകുപ്പുകളുത്തെ കിഴിൽ രൂപീകൃതമായ ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആഭ്യന്തര പരിശോധനയുടെ റിവ്യൂ ഓഡിറ്റ് നടത്തുക എന്നതാണ് ധനകാരയ ആഭ്യന്തര പരിശോധന വകുപ്പിൻറെ പ്രധാന കർത്രവ്യം . മറ്റു വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധന വിശധയമാക്കുന്ന വേളയിൽ, സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ സർക്കാരിശലയ്ക്ക് പിരിഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതായ തുകകൾ, എന്നിവ ഉത്തണ്ടങ്കിൽ ധന വകുപ്പിൻറെ ആഭ്യന്തര പരിശോധന വിഭാഗം ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പരിശോധന നടത്തി വരാറുമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വകുപ്പുകളിലേയും ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നടപെടികളും സീകരിച്ചു വരുന്നുമുണ്ട്. കൂടാതെ ധനകാര്യ വകുപ്പിൻറെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകളുടെ ആഭ്യന്തര പരിശോധനയു൦ നടത്തിവരാറുണ്ട്.