മേൽ വിലാസം
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,
ധനകാര്യ വകുപ്പ്,
കേരള സർക്കാർ,
ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം,
സ്റ്റാച്ച്യൂ, തിരുവനന്തപുരം -695001.
info.fin@kerala.gov.in
സെക്ഷൻറെ പേര് ഫോൺ നമ്പർ: (0471- )
അക്കൗണ്ട്സ് എ. 2517101
അക്കൗണ്ട്സ് ബി.
2518112
ഭരണം എ.
2333620, 2518320
ഭരണം ബി.
2518167
ഭരണം സി.
2518949
ക്യാഷ് കൗണ്ടർ.
2337794, 2518382
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെൻറ് എ.
2518133
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെൻറ് സി.
2518526
വ്യയം എ.
2517280
വ്യയം ബി.
2518953
വ്യയം സി.
2517278
ചട്ടം എ.
2517052
ചട്ടം ബി.
2518521
ഇ-ഓഫീസ് സഹായകേന്ദ്രം.
2517282
ബജറ്റ് എ.
2518912
ബജറ്റ് ബി.
2518327
ബജറ്റ് സി.
2518774
ബജറ്റ് ഡി.
2517302
ബജറ്റ് ഇ.
2518329
ബജറ്റ് എഫ്.
2518913
ബജറ്റ് ജി.
2517089
ബജറ്റ് എച്.
2518913
ബജറ്റ് ജെ.
2518914
ബജറ്റ് കെ.
2518914
ബിൽ ഡിസ്‌കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം & ജൻഡർ ബഡ്ജറ്റിങ്.
2517211
രഹസ്യ വകുപ്പ്.
2333928, 2518372
കൃഷി എ.
2518520
കൃഷി ബി.
2518924
കൃഷി സി.
2518140
വികസനം.
2518034
വിദ്യാഭ്യാസം എ.
2518328
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.
2518259
വിദ്യാഭ്യാസം സി.
2517137
ഫണ്ട്സ്.
2518684
ഗ്രാൻറ് ഇൻ മോണിറ്ററിങ് സെൽ.
2517184
ആരോഗ്യവും തൊഴിലും എ.
2517198
ആരോഗ്യവും തൊഴിലും ബി.
2518777
പൊതു അവലോകന സമിതി എ.
2518064
പൊതു അവലോകന സമിതി ബി.
 
ആസൂത്രണം എ.
2518681
ആസൂത്രണം ബി.
2518293
പാർലമെന്ററികാര്യവും വിവരവകാശവും.
2518812
പൊതു മേഖല എ.
2517074
പൊതു മേഖല ബി.
2517085
പൊതു മേഖല സി. 2518599
പൊതു മേഖല ഡി.
2518170
സ്ട്രീം ലൈനിങ്.
2518814
വേസ് & മീൻസ്.
2518865
ക്ഷേമം.
2517175
വ്യവസായവും പൊതുമരാമത്തും എ.
2517129
വ്യവസായവും പൊതുമരാമത്തും ബി.
2518834
ഭവനവായ്പ.
2518898
നോഡൽ സെൻറ്ർ എ.
2518141
നോഡൽ സെൻറ്ർ ബി.
2518141
നോഡൽ സെൻറ്ർ സി.
2518141
റെവന്യൂ മോണിറ്ററിങ് സെൽ.
2517047
ലോണ്സ്.
2518832
പെൻഷനേഴ്‌സ് വെൽഫെയർ.
2518017
ഡയറൈസേഷൻ യൂണിറ്റ്.
2517313
രജിസ്ടറി യൂണിറ്റ്.
2517313
ശമ്പള പരിഷ്കരണം എ.
2517202
ശമ്പള പരിഷ്കരണം ബി.
2518841
ശമ്പള പരിഷ്കരണം സി.
2518948
ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഡി.
2518102
അനോമലി പരിഹാരം.
2518272
ശമ്പള ഗവേഷണം.
2518967
പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്.
2737921
പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ് എ.
2517153
രേഖകൾ.
2518901
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ എ.
2518435
സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ എ.
2518909
സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ബി.
2518909
പരിശോധന എ.
2517316
പരിശോധന ബി.
2517322
പരിശോധന ഡി.
2517323
പരിശോധന ഇ.
2517324
പരിശോധന എഫ്.
2517317
പരിശോധന ജി.
2517315
പരിശോധന എച്.
2517325
പരിശോധന ജെ.
2517321
പരിശോധന കെ.
2517314
പെൻഷൻ എ.
2518039
പെൻഷൻ ബി.
2518764
പെൻഷൻ സി.
 
പ്രത്യക പരിശോധനവിഭാഗം.
 
എഫ് ബി എസ്‌ എ.
2737900
എഫ് ബി എസ്‌ ബി.
2737903
ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്.
2737903
ആഭ്യന്തര ആഡിറ്റ് എ.
2737916
ആഭ്യന്തര ആഡിറ്റ് ബി.
2737913
ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി.
2737901
ഇൻഫ്രാ സ്ട്രക്ചർ.
 
സാങ്കേതിക പരിശോധന.
2462828
ഐറ്റി-സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ്.
2517146
ധനകാര്യ മാനേജ്‌മൻറ് പരിശീലന കേന്ദ്രം.
2305399
ഐറ്റി-സോഫ്റ്റ്‌വെയർ യൂണിറ്റ്.
2301981
ഓഫീസ് സെക്ഷൻ, സ്റ്റേഷനറി.
2518339
തപാൽ.
2518339
റെജിസ്ടറി & ഡയറൈസിങ്.
2517125
ന്യൂ തപാൽ.
2517176
ഡെസ്പാച്.
2518840
രേഖകൾ
2517237
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്.
2336576
അലോപ്പതി ക്ലിനിക്.
2518649
ഹോമിയോ ക്ലിനിക്.
2518749
ആയുർവേദ ക്ലിനിക്.
2518976
ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസ്.
2518374
ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഹൌസിങ് സൊസൈറ്റി.
2518714, 8971
ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്റ്റാഫ്കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി.
2518590, 8499