ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ.
1. കേരള സർവ്വീസ് ചട്ടങ്ങൾ – വാല്യം I
2. കേരള സർവ്വീസ് ചട്ടങ്ങൾ – വാല്യം II
3. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് – വാല്യം I
4. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് – വാല്യം II
5. കേരള അക്കൗണ്ട് കോഡ് – വാല്യം I
6. കേരള അക്കൗണ്ട് കോഡ് – വാല്യം II
7. കേരള അക്കൗണ്ട് കോഡ് – വാല്യം III
8. കേരള ട്രഷറി കോഡ് – വാല്യം I (പേജ് 1-206)
9. കേരള ട്രഷറി കോഡ് – വാല്യം I (പേജ് 207-404)
10. കേരള ട്രഷറി കോഡ് – വാല്യം II
11. കേരള ബജറ്റ് മാനുവൽ
12. പൊതുമരാമത്ത് അക്കൗണ്ട് കോഡ് (പേജ് 1-208)
13. പൊതുമരാമത്ത് അക്കൗണ്ട് കോഡ് (പേജ് 209-420)